EUExcert C/O KCEM AB
Gammelbackav. 1
SE-691 51 Karlskoga
Sweden
+46 586 847 40
erik.nilsson@kcem.se
 

Nyheter.

20121213
INVITATION to
:
The 6th International Conference on
Explosive Education and Certification of Skill

Nottingham, England, UK, 2nd – 3rd of May 2013

Read More>>

20120425
Kortfattat informationsblad om EUExcert och EUExNet projekten

Read More>>

EUExcert association, Sverige

KCEM tog år 2003 initiativet till ett europeiskt projekt om kompetens, utbildning och träning för personer verksamma inom den explosiva sektorn. Projektets namn är EUExcert. Den första delen av projektet avslutades i oktober 2006. Ett nytt projekt hade då redan beviljats och fått namnet EUExcert II. Det nya projektet innebar ett fortsatt samarbete partnerna emellan, men också en utvidgning i Europa, då flera nya länder/partner anslutit sig till arbetet.

Bakgrunden till projekten är den omstrukturering och personalminskning som skett och fortfarande sker inom den explosiva sektorn samt de stora pensionsavgångar som kommer att ske i närtid. Detta har och kommer att leda till stora kompetensförluster. Det är därför viktigt att nödvändiga kompetenser fastläggs och att överföring sker av kompetens.

Hösten 2009 beviljades KCEM ytterligare medel från EU kommissionen för att skapa ett Europeiskt nätverk EUExNet för samarbete kring utbildning och certifiering av yrkeskunskaper kring saker hantering av explosiva varor.

Våren 2011 bildas nationella EUExcert associationer i 10 europeiska nationer och en europeisk association bildas i april.

Styrelsen för EUExcert association (noden) i Sverige

Ordförande: Erik Nilsson

Styrelsemedlemmar: Dr Hanne Randle KAU, Patrik Lindberg Nammo Vingåker, Prof Bo Janzon MDH, Sune Sjökvist Eurenco, Leif Thorin KCEM, Ahmed Khaled Karlskoga Yrkeshögskola, Hans Wallin KCEM Sekreterare.

Adjungerade till styrelsen är Major Fredrik Johnsson SWEDEC och Tony Carlsson MSB.

Upplysningar kan fås hos Erik Nilsson, KCEM.

Stadgar för den svenska EUExcert noden.

EUExcert association Sverige har satt upp följande mål

 • Att bygga på det underlag för en nationell yrkesstandard som arbetats fram i Storbritannien under EUExcert och EUExNet projekten samt verka för utfärdandet av en europeisk standard.
   
 • Utse representanter till styrelsen för den Europeiska EUExcert association.
   
 • Utöka antalet partners och associerade partners i Europa.
   
 • Bilda en stiftelse som kan reglera och utfärda yrkescertifikat inom explosivämneshantering.
   
 • Verka för utvecklandet av moderna utbildningsmaterial och överföra redan utvecklat utbildningsmaterial till modern IT-teknik, utveckla undervisningsmetoderna samt verka för att utbildningarna kan användas transnationellt.
   
 • Tillsammans med KCEM forma ett nätverk för industrier, organisationer och institutioner i den Svenska explosivämnessektorn.
   
 • Producera en Svensk och europeisk basordlista med en terminologi som kan översättas och användas i de olika länderna.
   
 • Främja och bygga ett utbytesprogram mellan Europeiska länder och Sverige samt arbeta med studentutbyte och distansutbildning mellan europeiska länder.
   
 • Verka för att utbildnings- och kompetensprogram ständigt förbättras.
   
 • Förbättra kvalitén på befintliga utbildningar.
   
 • Visa på användning av moderna utbildningsmetoder.
   
 • Förbättra kompetensen hos personer verksamma i den explosiva sektorn.
   
 • Stärka den europeiska explosivindustrin.

Projektet är delfinansierat av Leonardo da Vinci programmet.